Wybrane charakterystyki psychospołeczne pacjentów z łysieniem androgenowym - badanie wstępne

Teresa Rzepa , Przemysław Kubaszewski , Ryszard Żaba

Abstract

Introduction. The quality of hair is an important element of appearance and it affects the conviction about physical attractiveness, which in turn contributes the overall mood, self-assessment and self-esteem. Aim. Preliminary characteristics of androgenic alopecia patients, concerning the level of self-assessment and shame attributed to their illness and the functions performed by the emotion of shame. Material & Method. The study was conducted in two stages between 2013-2016. Firstly, the list of 35 most embarrassing diseases was determined, which – with the participation of 314 surveyed people – was narrowed down to ten. The second stage involved the examination of 39 androgenic alopecia men, who completed an authorial survey and the Rosenberg Self-Assessment Scale (SES). Results. As the most shameful disease the androgenic alopecia patients recognized AIDS (79%) and syphilis (78%). As the least embarrassing disease they indicated nail mycosis (25%) and tuberculosis (29%). The respondents considered as uniquely shameful the diseases that: 1. generated disgust and aversion to the sick; 2. related to intimate places of the human body; 3. were associated with sexuality and patients did not admit them; 4. were easy to get infected with. According to the respondents the shame indicates what is moral or not and hinders own spontaneity. Conclusion. Androgenic alopecia is burdened with a lower level of shame than is shown by previous studies. The sense of shame experienced by the androgenic alopecia patients is about 70% weaker than the one experienced by patients with AIDS or syphilis.
Author Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Przemysław Kubaszewski
Przemysław Kubaszewski,,
-
, Ryszard Żaba
Ryszard Żaba,,
-
Journal seriesHygeia Public Health, ISSN 1509-1945, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol52
No1
Pages60-63
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishłysienie androgenowe, samoocena, wstyd
Keywords in Englishandrogenetic alopecia, self-assessment, shame
Abstract in PolishWprowadzenie. Jakość włosów stanowi ważny element wyglądu i wpływa na przekonanie o atrakcyjności fizycznej, co w konsekwencji oddziałuje na ogólny nastrój, samoocenę i poczucie własnej wartości. Cel. Wstępna charakterystyka pacjentów z łysieniem androgenowym, dotycząca poziomu samooceny i wstydu przypisywanego własnej chorobie oraz funkcji pełnionych przez emocje wstydu. Materiały i metody. Badanie przeprowadzono dwuetapowo, w latach 2013-2016. Najpierw ustalono listę 35 najbardziej wstydliwych chorób, która - z udziałem 314 osób badanych - została zawężona do 10. Drugi etap polegał na zbadaniu 39 mężczyzn z łysieniem androgenowym, którzy wypełnili autorską ankietę oraz Skalę Samooceny Rosenberga (SES). Wyniki. Za najbardziej wstydliwą chorobę pacjenci z łysieniem androgenowym uznali AIDS (79%) oraz kiłę (78%). Za najmniej wstydliwe choroby uznano grzybicę paznokci (25%) i gruźlicę (29%). Zdaniem badanych, że wyjątkowy wstyd budzą te choroby, które: 1. wywołują wstręt i niechęć do chorego; 2. dotyczą intymnych miejsc ludzkiego ciała; 3. są powiązane z płciowością, a chorzy nie przyznają się do nich; 4. łatwo się nimi zarazić. Według osób badanych, wstyd pełni funkcję sygnalizowania tego, co jest moralne, a co nie, jak również funkcję hamującą własną spontaniczność. Wnioski. Łysienie androgenowe jest obarczone niższym poziomem wstydu, niż na to wskazują dotychczasowe badania. Poczucie wstydu, doznawane przez pacjentów z łysieniem androgenowym, jest o ok. 70% słabsze niż przeżywane przez chorych na AIDS czy na kiłę.
URL www.h-ph.pl/hyg.php?opc=AR&lng=pl&art=624
Languagepl polski
File
Rzepa T._Wybrane charakterystyki_all_2017.pdf 77.31 KB
Additional file
Rzepa T. Oświadczenie zbiorowe.pdf 633.91 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?