Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
.png
dr hab. Anna Bidwell
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny


1.Dane osobowe i wykształcenie

- Imię i Nazwisko: Anna Sybilla Bidwell

- Data i miejsce urodzenia: 31 lipca 1949 r. Warszawa

- Studia historyczne Wydzał Filozoficzno – Historycznym, kierunek Historia Uniwersytetu Wrocławskiego w 1972 r.

2. Stopnie i tytuły naukowe

- 1979 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filozoficzno - Historyczny, doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. : „Społeczność miastr małopolskich: Bochni, Nowego Sącza i Tarnowa w pierwszej połowie XVII wieku“, promotor prof. dr hab.W.Czapliński.

- 1993 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historyczno Pedagogicznych, - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej. Na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: „Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy“.

- 2000 r., profesor nadzwyczajny U.Wr.

- 2003 r., profesor nadzwyczajny SWPS

 3. Przebieg pracy zawodowej

- 1973 –1979 – asystent w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

- 1976 – 1980 – starszy asystent w Instytucie Historycznym Uniwersytetu. Wrocławskiego.

- 1980 – 2000 – adiunkt Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

- 2000- 2003 – profesur nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

- 2003 (IX) - profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

4. Stypendia Zagraniczne

- JesusCollegeOxfordUniversity – 1993 r. Cel pobytu: zebranie materiałów do historii Wielkiej Brytanii. 

- Alpbach Austria – 1994 r.Cel pobytu: zebranie materiałów do pracy poświęconej relacjom państw członkowskich z Unią Europejską.

- RoyalDuchAcademy, Holland - 1995 r.Cel pobytu: zebranie materiałów do pracy poświęconej relacjom państw członkowskich z Unią Europejską.

- University of Wales, Aberystwyth (dwukrotnie w 1994 i 2000) Cel pobytu: zebranie materiałów do do historii parlamentu Wielkiej Brytanii i historii Wielkiej Brytanii w XX w.

5. Udział w konferencjach międzynarodowych:

Polish membership in the EU”, Swedish Paneuropean Union, Stockholm, Szwecja, 26 październik 1998, (ref. pt.: Poland's International Relations in their historical perspective)

„Lietuviu ir Lenku Kaimynstes Istorija nuo Zalgirio Musio Iki”, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego, Litwa, 12 kwietnia 1999 (ref. pt.: Stosunki Polsko-Litewskie).

 „International Perspectives on Poland 1918-1923”, University of Stirling, Scotland, 3 marca 2001 roku (ref. pt" Poland and her Eastern Neighbors, a historians perspective").

„Separation of powers and parliamentarism, the past the present. Law, doctrine, practice“, Kraków 2005, (ref. The Evolving Impartiality of the Speaker in the British Parliament, 17th – 20th century) .

 

6. - Działalność organizacyjna

1996 – 2002 Wice dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego d/s współpracy z zagranicą. Zorganizowanie i opieka nad wymianą studentów, między Uniwersytetami: Walijskim, w Dundee i w Gandawie a Instytutem Historii.

 1994 – 2003 - zorganizowanie i nadzór nad Studiami Podyplomowymi pt.: „Zrozumieć Europę” przy Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

- Współpraca ze Szkołą Letnią Języka Polskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim, w opiece nad studentami z zagranicy i prowadzenie zajęć.

- udział w pracach nad opracowaniem nowych programów w ramach których m.inn wygłosiłam referat na konferencji zorganizowanej w ramach programu Sokrates przez Uniwersytet Wrocławski pt "Jak zorganizować nowoczesny proces dydaktyczny" która odbyła się w Karpaczu w dniach 4 - 7 września 1994r. Referat nosił tytuł "Czy moglibyśmy przejąć niektóre zwyczaje uniwersytetów brytyjskich".

- członek Rady Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Komisji ds. Akademii Europejskiej w latach 1997 – 2000.

- 2003 - 2007 Kierownik Katedry Studia Europejskie SWPS Wydz Zamiejscowy Wrocław

- 2006 – Kierownik studiów pierwszego stopnia kierunek Europeistyka, a także studiów podyplomowych.

7. Granty

- Realizowanie autorskiego programu dydaktycznego z grantu im J.Monneta w latach 1996-2002J.Monneta (PL 96/068).

- Udział w grancie KBN pt.: „Spis posłów sejmowych Rzeczypospolitej szlacheckiej” nr 1 HO1G 015 19. Realizowanym przez zespół powołany przez prof. K. Przybosia przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Grant promotorski KBN nr 1 HO1G 009 19. - Grant KBN, Projekt badawczy własny pt., Zmieniający się stosunek do procedury współdecyzji” N117 022 32/2498.

 

 8. Przynależność do Towarzystw NaukowychPolskie Towarzystwo Historyczne

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 9. Nagrody i wyróżnienia

Nagroda J. M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 1975 r., 1987 r., 1994 r.,1998 r., 2002 r.Nagroda J. M. Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 2005r.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.