Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Magdalena Fedorowicz, dr
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Magdalena Fedorowicz, dr nauk prawnych. W 2000 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. ukończyła Studia Podyplomowe na UAM w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek: "Administracja Europejska", specjalność: "Zarządzanie projektem Unii Europejskiej". W 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była problematyka wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na organizację i funkcjonowanie władzy ustawodawczej w Polsce. w latach 2005-2011 adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego US. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z procesem integracji europejskiej, a zwłaszcza integracji monetarnej. Problematyka badawcza obejmuje w szczególności zagadnienia polskiego i europejskiego prawa rynku finansowego, w tym w szczególności prawa bankowego, sprawy związane z europejską bankowością centralną, nadzór nad rynkiem finansowym, a zwłaszcza nad rynkiem bankowym w Polsce i w Unii Europejskiej.

Aktualna problematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień przystąpienia Polski do III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej, europejskiego nadzoru finansowego, dyrektyw MIFID, CRD. Jest autorką około 50 publikacji, w tym publikacji obcojęzycznych. Jest członkinią Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dwukrotnie otrzymała stypendia organizacji naukowych dla habilitantów. Stypendia te realizowała na Humboldt Universität w Berlinie.

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?