Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
dr Magdalena Fedorowicz
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:Magdalena Fedorowicz, dr nauk prawnych. W 2000 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. ukończyła Studia Podyplomowe na UAM w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek: "Administracja Europejska", specjalność: "Zarządzanie projektem Unii Europejskiej". W 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była problematyka wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na organizację i funkcjonowanie władzy ustawodawczej w Polsce. w latach 2005-2011 adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego US. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z procesem integracji europejskiej, a zwłaszcza integracji monetarnej. Problematyka badawcza obejmuje w szczególności zagadnienia polskiego i europejskiego prawa rynku finansowego, w tym w szczególności prawa bankowego, sprawy związane z europejską bankowością centralną, nadzór nad rynkiem finansowym, a zwłaszcza nad rynkiem bankowym w Polsce i w Unii Europejskiej.

Aktualna problematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień przystąpienia Polski do III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej, europejskiego nadzoru finansowego, dyrektyw MIFID, CRD. Jest autorką około 50 publikacji, w tym publikacji obcojęzycznych. Jest członkinią Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dwukrotnie otrzymała stypendia organizacji naukowych dla habilitantów. Stypendia te realizowała na Humboldt Universität w Berlinie.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?