Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Helena Sęk, prof. dr hab.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Filia we Wrocławiu
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesProf. dr hab. Helena Sęk kierownik Katedry Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza z Poznaniu (1962), tam też obroniła pracę doktorską pod kierunkiem Prof. dr hab. A. Lewickiego (1970) i uzyskała kolejne awanse naukowe: stopień doktora habilitowanego (1980) i tytuł profesora w 1990r. Była wieloletnim kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM. W latach 1981– 987, 1997-1998 i 1999-2002 pełniła z wyboru funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych IP UAM. Od 1998 pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, od października 2008r jest kierownikiem Katedry PKZiR. Od 1984 jest aktywnym członkiem Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, była członkiem Prezydium, Zastępcą Przewodniczącego KNP PAN i członkiem Kapituły Nagrody im. A. Malewskiego.

Przynależy do towarzystw naukowych - European Health Psychology Society (EHPS), International Council of Psychologist, Stress and Anxiety Research Society (STAR); przez wiele lat była przewodniczącą Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczy regularnie w organizowanych przez te towarzystwa konferencjach naukowych, niektóre z nich sama organizowała

Współpracowała i nadal współpracuje z naukowymi ośrodkami zagranicznymi, prowadząc wspólne badania lub wizytując te ośrodki, takie jak: Niemcy – Hamburg, Odział Psychosomatyczny Kliniki A.M. organizacja polsko-niemieckich seminariów nt. współczesnych problemów psychosomatyki (1984-87), USA - San Diego State University Prof. H. Harari wspólne badania nad stresem życiowym i wsparciem społecznym studentów amerykańskich i polskich (1983-1988), Niemcy, Universität Trier, Fachbereich I Psychologie współpraca w zakresie krytyczne wydarzenia, coping, psychologia zdrowia, Prof. Filipp, pobyty w charakterze visiting profesor (1986, 1990), USA - Vermont University, visiting professor, współpraca w zakresie podstaw psychologii prewencyjnej , prof. G. Albee, prof. D. Forgays (1990), Izrael - Bengurion University prof. A. Antonovsky wspólne seminaria naukowe, tłumaczenie książki o salutogenezie, rozwój modelu (1993–1994), Kanada -Toronto Department of Psychology, York University, badania nad skalą proaktywnego radzenia sobie, Prof. E, Greenglass, 1999 - i nadal, Niemcy - Instytut Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia – w Lipsku, pobyty w charakterze visiting professor i realizacja wspólnego projektu badawczego (2001 i nadal).

Brała i bierze udział w pracach redakcyjnych wielu czasopism naukowych: Przegląd Psychologiczny, Człowiek i Społeczeństwo, Psychiatria Polska, Promocja Zdrowia Nauki Społeczne i Medycyna, Psychologia Jakości Życia, Czasopismo Psychologiczne, International Journal of Health Psychology, Polish Psychological Bulletin.

Pełniła i pełni też ważne funkcje eksperta (Komisja Ekspertów MEN - Sekcja Nauk Społecznych 1998 i nadal; Rada ds. Promocji Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, była Przewodniczącą Grupy Ekspertów w zakresie Psychologii i członek Zespołu Oceniającego w procedurze Akredytacji (UKA) 1998 i lata następne. Jest częstym recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jest promotorem 12 prac doktorskich.

Jest częstym recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jest promotorem 12 prac doktorskich.

Zainteresowania naukowe prof. H. Sęk dotyczą zarówno psychologii klinicznej jak i psychologii zdrowia. Jej prace koncentrują się wokół podstaw psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychopatologii procesów poznawczych, zaburzeń orientacji w sytuacji społecznej (badania eksperymentalne), psychologii stresu życiowego (krytycznych, traumatycznych wydarzeń) i radzenia sobie, oraz wypalenia zawodowego.

Odpoczywa i konserwuje zasoby w kontakcie z naturą (uprawa ogrodu, nordic walking, góry, morze) i kulturą (poezja, malarstwo, muzea, architektura i kultura śródziemnomorska) oraz w czasie spotkań z przyjaciółmi.

 

 

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?