Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
prof. dr hab. Helena Sęk
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
Filia we Wrocławiu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngProf. dr hab. Helena Sęk kierownik Katedry Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza z Poznaniu (1962), tam też obroniła pracę doktorską pod kierunkiem Prof. dr hab. A. Lewickiego (1970) i uzyskała kolejne awanse naukowe: stopień doktora habilitowanego (1980) i tytuł profesora w 1990r. Była wieloletnim kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM. W latach 1981– 987, 1997-1998 i 1999-2002 pełniła z wyboru funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych IP UAM. Od 1998 pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, od października 2008r jest kierownikiem Katedry PKZiR. Od 1984 jest aktywnym członkiem Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, była członkiem Prezydium, Zastępcą Przewodniczącego KNP PAN i członkiem Kapituły Nagrody im. A. Malewskiego.

Przynależy do towarzystw naukowych - European Health Psychology Society (EHPS), International Council of Psychologist, Stress and Anxiety Research Society (STAR); przez wiele lat była przewodniczącą Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczy regularnie w organizowanych przez te towarzystwa konferencjach naukowych, niektóre z nich sama organizowała

Współpracowała i nadal współpracuje z naukowymi ośrodkami zagranicznymi, prowadząc wspólne badania lub wizytując te ośrodki, takie jak: Niemcy – Hamburg, Odział Psychosomatyczny Kliniki A.M. organizacja polsko-niemieckich seminariów nt. współczesnych problemów psychosomatyki (1984-87), USA - San Diego State University Prof. H. Harari wspólne badania nad stresem życiowym i wsparciem społecznym studentów amerykańskich i polskich (1983-1988), Niemcy, Universität Trier, Fachbereich I Psychologie współpraca w zakresie krytyczne wydarzenia, coping, psychologia zdrowia, Prof. Filipp, pobyty w charakterze visiting profesor (1986, 1990), USA - Vermont University, visiting professor, współpraca w zakresie podstaw psychologii prewencyjnej , prof. G. Albee, prof. D. Forgays (1990), Izrael - Bengurion University prof. A. Antonovsky wspólne seminaria naukowe, tłumaczenie książki o salutogenezie, rozwój modelu (1993–1994), Kanada -Toronto Department of Psychology, York University, badania nad skalą proaktywnego radzenia sobie, Prof. E, Greenglass, 1999 - i nadal, Niemcy - Instytut Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia – w Lipsku, pobyty w charakterze visiting professor i realizacja wspólnego projektu badawczego (2001 i nadal).

Brała i bierze udział w pracach redakcyjnych wielu czasopism naukowych: Przegląd Psychologiczny, Człowiek i Społeczeństwo, Psychiatria Polska, Promocja Zdrowia Nauki Społeczne i Medycyna, Psychologia Jakości Życia, Czasopismo Psychologiczne, International Journal of Health Psychology, Polish Psychological Bulletin.

Pełniła i pełni też ważne funkcje eksperta (Komisja Ekspertów MEN - Sekcja Nauk Społecznych 1998 i nadal; Rada ds. Promocji Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, była Przewodniczącą Grupy Ekspertów w zakresie Psychologii i członek Zespołu Oceniającego w procedurze Akredytacji (UKA) 1998 i lata następne. Jest częstym recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jest promotorem 12 prac doktorskich.

Jest częstym recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jest promotorem 12 prac doktorskich.

Zainteresowania naukowe prof. H. Sęk dotyczą zarówno psychologii klinicznej jak i psychologii zdrowia. Jej prace koncentrują się wokół podstaw psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychopatologii procesów poznawczych, zaburzeń orientacji w sytuacji społecznej (badania eksperymentalne), psychologii stresu życiowego (krytycznych, traumatycznych wydarzeń) i radzenia sobie, oraz wypalenia zawodowego.

Odpoczywa i konserwuje zasoby w kontakcie z naturą (uprawa ogrodu, nordic walking, góry, morze) i kulturą (poezja, malarstwo, muzea, architektura i kultura śródziemnomorska) oraz w czasie spotkań z przyjaciółmi.

 

 

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?