Switch on EDIT for your profile
Piotr Piesiewicz, dr
Adiunkt
Wydział Prawa
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:

Publications

Filter Export 0 as:
Authored books
Edited books
Book chapters [12]
Piesiewicz Piotr: Hasła: apelacja od postanowienia odmawiającego rejestracji dziennika lub czasopisma, international standard serial number (issn), międzynarodowy wydawniczy znak informacyjny, nabycie uprawnień do wydawania dziennika lub czasopisma, nadanie międzynarodowego znaku informacyjnego (issn), odmowa rejestracji dziennika lub czasopisma, opłata sądowa od wniosku o rejestrację dziennika lub czasopisma, organ rejestrowy w sprawach o rejestrację dzienników i czasopism, posiedzenie w sprawie rejestracji dziennika lub czasopisma, postanowienie zarządzające wpis do rejestru dziennika lub czasopisma, postępowanie w sprawie rejestracji dzienników i czasopism, przesłanki odmowy rejestracji dziennika lub czasopisma, rejestr dzienników i czasopism, rejestracja dzienników i czasopism, rejestracja wydawnictw drukowanych, rejestracja wydawnictw internetowych, rozprawa w sprawie rejestracji dziennika lub czasopisma, stopka redakcyjna, termin na rozpoznanie wniosku o rejestrację dziennika lub czasopisma, uczestnik postępowania w sprawie o rejestrację dziennika lub czasopisma, utrata ważności rejestracji dziennika lub czasopisma, uzasadnienie postanowienia w sprawie rejestracji dziennika lub czasopisma, właściwość sądu w sprawach o rejestrację dzienników i czasopism, wniosek o rejestrację dziennika lub czasopisma, wniosek o zachowanie rejestracji dziennika lub czasopisma, wszczęcie postępowania o rejestrację dziennika lub czasopisma, wyłączenia obowiązku rejestracji działalności prasowej, zawieszenie wydawania dziennika lub czasopisma, zmiana danych wskazanych we wniosku o rejestrację, in: Wielka encyklopedia prawa. Tom IX Prawo mediów / Sieńczyło-Chlabicz Joanna (eds.), 2016, ISBN 978-83-64556-08-1
Piesiewicz Piotr: Materialnoprawne aspekty egzekucji z praw autorskich i praw pokrewnych. Uwagi na tle art. 18 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, in: Studia z postępowania egzekucyjnego / Góra-Błaszczykowska Agnieszka (eds.), 2018, Currenda, ISBN 978-83-65966-10-0, pp. 169-182
Piesiewicz Piotr: Pojęcie „uchodźcy” w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jego wykładnia w orzecznictwie sądów administracyjnych, in: Uchodźcy w Polsce i Europie – stan prawny i rzeczywistość / Gardocka Teresa, Sobczak Jacek (eds.), 2010, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, pp. 188-197
Piesiewicz Piotr: Urządzenia i aplikacje mobilne monitorujące funkcje fizjologiczne a problematyka ochrony danych wrażliwych o stanie zdrowia w świetle regulacji europejskich i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, in: Problemy prawne na styku sportu i medycyny / Gardocka Teresa, Jagiełło Dariusz (eds.), 2015, CH BECK, ISBN 978-83-255-7891-6, pp. 118-128
Piesiewicz Piotr: Wideobloger jako podmiot dostarczający audiowizualną usługę na żądani a problem nieoznaczonych przekazów handlowych (reklama, sponsorowanie, lokowanie produktu), in: Między Klio a Themis / Adamowski Janusz W., Wallas Tadeusz, Kakareko Ksenia (eds.), 2016, Silva Rerum, Wydział dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, ISBN 978-83-64447-80-8, pp. 770-779
Piesiewicz Piotr: Zmiany w zakresie regulacji podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, in: Zdrowie: problem medyczny, prawny, polityczny / Gardocka Teresa (eds.), 2012, SWPS, pp. 279-290
Sobczak Jacek, Piesiewicz Piotr: Graffiti – dzieło sztuki czy forma dewastacji obiektów architektonicznych , in: Między wolnością a anarchią. Street art / Duchowski Mirosław, Sekuła Elżbieta (eds.), 2011, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 58 – 66
Papers from journals [16]
««« / 2»»»

Export 0 as:


Back