Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
.png
Marek Okólski, prof. dr hab.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesMarek Okólski. Dane do życiorysu naukowego

14 listopada 2011 r.

 

Prof. Marek Okólski specjalizuje się w badaniach demograficznych. W 1966 ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora uzyskał w 1970 roku (Uniwersytet Łódzki), doktora habilitowanego w 1978 roku (Uniwersytet Warszawski), zaś tytuł profesora w 1986 roku.

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, nieprzerwanie od jego powstania w 1993 r. Profesor zwyczajny Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (do 30 września 2011) oraz profesor zwyczajny Instytutu Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Do 2009 roku kierownik Katedry Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (wcześniej m.in.: dyrektor Polish Policy Research Group, kierownik Zakładu Statystyki i prodziekan na tym wydziale). Wykładowca wielu renomowanych placówek akademickich w USA, Australii i Europie.

 

Doradca Marszałka Senatu RP. Przewodniczący Komitetu Badań nad Migracji PAN.

 

Był lub nadal jest ekspertem Komisji Europejskiej, Rady Europy, OECD, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Banku Światowego. Wieloletni członek Rządowej Komisji Ludnościowej, Komisji Statystycznej GUS oraz Społecznej Rady Planowania przy Przewodniczącym Centralnego Urzędu Planowania, jak również komitetów PAN (Polska 2000 przy Prezydium PAN, Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN, Badania Migracji Ludności i Polonii przy Prezydium PAN oraz Nauk Demograficznych). Ekspert wielu agend polskiego rządu.

 

Członek Międzynarodowej Unii Badań Ludnościowych (IUSSP) i Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ludnościowych (EAPS), Rady Naukowej Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz Zespołu Doradczego Eurasylum, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierowania, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauki oraz Collegium Invisibile.

 

Członek Zarządu IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) Research Network, największej międzynarodowej sieci instytutów zajmujących się badaniem migracji ludności.

 

Koordynator wielu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych w dziedzinie ekonomii, demografii oraz studiów migracyjnych i etnicznych.

 

Członek rady redakcyjnej Journal of Immigrant & Refugee Studies oraz Studiów Demograficznych i Studiów Migracyjnych/Przeglądu Polonijnego. Długoletni redaktor naczelny Studiów Demograficznych oraz Oeconomica Polona oraz współredaktor Ekonomisty oraz Psychologii Jakości Życia.

 

Prowadzi badania w dziedzinie teorii migracji, współczesnych migracji międzynarodowych w Europie (w tym nowych form mobilności przestrzennej w Europie Środkowo-Wschodniej), zwłaszcza w Polsce oraz związku procesów ludnościowych z wielkimi transformacjami społecznymi; w przeszłości – badania nad społeczno-ekonomicznymi przesłankami polityki ludnościowej, teorią przejścia demograficznego, teoriami uwarunkowań umieralności, procesami ludnościowymi w Polsce po II wojnie światowej, kryzysem zdrowotnym w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1965-1990, a także – w ramach zainteresowań ekonomicznych - nad problematyką globalną i modelowaniem globalnym, systemem gospodarki światowej, dynamiką systemów ekonomicznych oraz transformacją gospodarki Polski.

 

Autor około 400 publikacji, w tym 29 monografii z zakresu ekonomii, demografii i socjologii (lista w załączeniu).

 

Wyróżnienia. Nagroda Wydziału I PAN im. Fryderyka Skarbka z dziedziny ekonomii (1979, za System gospodarki światowej), nagroda Wydziału I PAN z dziedziny demografii (1975, za Politykę demograficzną), pięciokrotnie nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia badawcze: 1971 (za rozprawę doktorską), 1979 (za System gospodarki światowej), 1980 (za Statystykę ekonomiczną), 1981 (za Granice modelowania globalnego), 1995 (za Studia nad reformowaną gospodarką), kilkakrotnie nagroda Rektora UW (po raz pierwszy 1978), raz nagroda Rektora SWPS (2010). Krzyż Kawalerski (1988) i Krzyż Oficerski (2003) Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi (1977) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (1989).

Stypendia m.in. British Council (1978/79), CNRS (1984), Fundacji Forda (1990-1994) i Fundacji Dekaban-Liddle (1992); staże m.in. w London School of Economics i Sussex University (1978/79), Institut National d’Etudes Demographiques w Paryżu (1983 i 1985), Eberhardt-Karls Universitaet w Tybindze (1986), Glasgow University (1987) oraz Katholieke Universitait Leuven (1991).

Doświadczenia dydaktyczne krajowe i zagraniczne: demografia, teoria statystyki, statystyka ekonomiczna, międzynarodowy rynek pracy, badania epidemiologiczne, migracje międzynarodowe, modelowanie globalne, i in. Wykładał w uczelniach polskich (m.in. Uniwersytet Warszawski, SGH/d. SGPiS, Akademia Koźmińskiego, SWPS, WSE Radom), europejskich (m.in. University College London, Sussex University, University of Glasgow, Warwick University, Eberhard-Karls Universitaet, Inter-university Centre of Post-graduate Studies in Dubrovnik, Universita di Bologna, Lomonosov Moscow State University, Katholieke Universiteit Leuven, Graduate Institute of International Studies in Geneva, Humboldt Universitaet zu Berlin, Bonn Universitaet), amerykańskich (Columbia University, University of Colorado in Denver, Kent State University, University of Maryland, University of Indiana) i australijskich (New South Wales University oraz Australian National University).

11 wypromowanych doktorów (5 dalszych osób w trakcie przewodów doktorskich) i ponad 60 magistrantów; ponad 30 recenzji w przewodach doktorskich i postępowaniu habilitacyjnym, około 10 opinii w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Kilka promowanych rozpraw doktorskich i prac magisterskich zostało wyróżnionych prestiżowymi nagrodami naukowymi.

Był organizatorem lub współorganizatorem szeregu konferencji naukowych (krajowych i międzynarodowych oraz specjalistycznych sesji na tych konferencjach, m.in. „European Population Conference”, Paris 1991, „Central and Eastern Europe: New Migration Space”, Pultusk 1997, „Causes of International Migration In Europe”, Bari 2001, „Population of Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities”, Warsaw 2003, International Migration In Europe: New Trends and New Methods of Analysis”, Roma 2004, “Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki i metody”, Jachranka 2011, “The Eight Annual IMISCOE Conference – Migration and Development”, Warsaw 2011. Był zapraszany do wygłoszenia głównego wystąpienia (keynote speech, plenary lecture) podczas imprez tej rangi (m.in. Council of Europe European Population Conference, Geneva 1993 oraz European Population Conference „European Populations – Unity in Diversity”, Hague 1999). Wygłosił referat na kilkudziesięciu specjalistycznych międzynarodowych konferencjach lub seminariach naukowych. Wykładał w placówkach naukowych w kilkunastu krajach oraz (wielokrotnie) w ramach seminariów szkoleniowych organizacji międzynarodowych (OECD, ILO, IOM, UN/ECE) czy Parliamentary Assembly of the Council of Europe (Colloquy on „Migration in Central and Eastern Europe”, 17-18 December 1998).

Podstawowe etapy drogi zawodowej:

 1966-2011 – Wydział Nauk Ekonomicznych UW (do 1968 Wydział Ekonomii Politycznej): wszystkie stanowiska - od asystenta do (od 1990) profesora zwyczajnego; funkcje: m.in. kierownik Zakładu Statystyki (1980-1982), prodziekan (1989-1992), dyrektor Polish Policy Research Group (1990-1994), kierownik Katedry Demografii (1995-2009).

1967-1969 – studia doktoranckie w Zakładzie Demografii PAN (Łódż).

1971-1973 – zatrudnienie w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (Genewa)

1981 – zatrudnienie w Departamencie Ludnościowym ONZ (Nowy Jork)

1980-1986 – redaktor naczelny „Oeconomica Polona”

1988-1999 – redaktor naczelny „Studiów Demograficznych”

1992 – visiting professor, Graduate Institute of International Studies (Genewa)

1993/94 – visiting professor, Kent State University (Kent, Ohio)

1993-2011 (do chwili obecnej) – dyrektor (i założyciel) Ośrodka Badań nad Migracjami UW

1993-2000 – profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego)

2000-2011 (do chwili obecnej) – profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Kierował m.in. następującymi projektami badawczymi:

1974-1976 Technology, domestic distribution and North-South relations: the Eastern European module (finansowanie: United Nations Training and Research Institute)

1978-1979 Optymalizacja procesów i struktur demograficzno-ekonomicznych (w ramach Programu Problemów Węzłowych 11.5 Ministerstwa Nauki)

1984-1986 Ekonomiczne skutki powojennych anomalii demograficznych w Polsce (w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 09.1)

1988-1989 Teoria przejścia demograficznego oraz Międzynarodowy dorobek badań nad umieralnością i determinanty umieralności w Polsce (w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych)

1990-1994 Transformacja gospodarki Polski: od centralnego planowania do rynku (finansowanie: Ford Foundation)

1993-1997 Causes and consequences of emigration from Poland (finansowanie: UN Economic Commission for Europe, Komitet Badań Naukowych oraz Friedrich Ebert Stiftung)

1994/1995 East-West-East mobility of highly skilled labour: the case of Poland (finansowanie: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,)

1994-1996 In-depth surveys on current migration from Central and Eastern Europe (finansowanie: UN/ECE, National Institute for Strategic Studies, Kiev and Institute of Philosophy and Sociology, Vilnius)

1995-1997 Imigranci: charakterystyka społeczno-demograficzna, przyczyny napływu, integracja w polskim społeczeństwie (projekt zamawiany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, finansowany przez Komitet Badań Naukowych)

1998-2000 Międzynarodowa mobilność Polaków. Strategie gospodarstw domowych i konsekwencje dla lokalnych społeczności (finansowanie: Komitet Badań Naukowych)

1997-1998 Migrant trafficking in Central Europe (finansowanie: International Organization for Migration oraz Komitet Badań Naukowych)

2000-2001 Trafficking in women and prostitution in the Baltic States (finansowanie: International Organization for Migration)

2005-2006 Gaining from migration: A comparative analysis and perspective on how sending and receiving countries can gain from migration (projekt międzynarodowy koordynowany przez OECD; finansowanie: OECD oraz European Commission).

2006-2008 Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia (finansowanie: European Social Fund oraz Ministerstwo Pracy)

2006-2008 Migracje z Polski po 1 maja 2004 (finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

2007-2009 Mediterranean and Eastern European countries as new immigration destinations in the European Union – koordynacja prac konsorcjum 11 europejskich instytutów badawczych (finansowane w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?