EPOSTL tlumaczenia greckie Δπξσπατθφο Φάθεινο γηα Δθπαηδεπφκελνπο Καζεγεηέο Γισζζψλ

Hanna Komorowska

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Hanna Komorowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Hanna Komorowska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Athens University
Miejsce wydania (adres wydawcy)Athens
ISBN978-92-871-6441-4
Rok wydania2009
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językel grecki
Plik
C3-EPOSTL-GR-2009.pdf z dnia 14-09-2015
797.53 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4361
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4361
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?