Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego

Marek Piechowiak

Abstract

Szczegółowa analiza prac przygotowawczych pozwala na postawienie tezy, że w podstawowym sensie dobro wspólne to suma warunków życia społecznego umożliwiających i ułatwiających rozwój członków wspólnoty politycznej i tworzonych przez nich społeczności. Szeroko przedstawiona jest tradycja klasyczna refleksji nad dobrem wspólnym, na którą wskazują także prace przygotowawcze jako na tę, z której wywodzi się konstytucyjny paradygmat pojmowania dobra wspólnego. Analizowane pojęcie dobra wspólnego umieszczone zostaje także na tle polskich tradycji konstytucyjnych. Argumentuje się, że polski ustrojodawca wprost zdystansował się wobec centralnych elementów ujęcia dobra wspólnego właściwego konstytucji kwietniowej, pozostając w tradycji, do której należała Konstytucja 3 Maja.  

Sformułowana w art. 1 Konstytucji zasada dobra wspólnego „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”, sytuuje dobro wspólne u podstaw całego porządku konstytucyjnego. Po zidentyfikowaniu zasadniczych elementów tej zasady argumentuje się, że jest ona zasadą pierwszą, strukturalnie powiązaną z każdym elementem systemu prawnego. Mając na uwadze prawnonaturalny charakter konstytucyjnej kategorii „dobra wspólnego”, zwraca się uwagę na metaaksjologiczne walory tej zasady, obejmujące postulaty dotyczące sposobu dookreślania treści dobra wspólnego. Argumentuje się na rzecz tezy o integralnym powiązaniu dobra wspólnego z godnością i uznaniu wolności i praw człowieka za zasadniczy element dobra wspólnego.

Opracowana koncepcja zostaje zaaplikowana do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że orzecznictwo to nie jest oparte na spójnej koncepcji dobra wspólnego. Nierzadko przyjmowana jest perspektywa typowa dla – odrzuconego przez ustrojodawcę – ujęcia w duchu konstytucji kwietniowej, w której dobro wspólne przeciwstawiane jest prawom człowieka; obecne są jednak także elementy typowe dla ujęcia klasycznego. Analizę dopełniają postulaty dotyczące dalszego kształtowania orzecznictwa TK odwołującego się do dobra wspólnego. 

Book typeMonograph
Author Marek Piechowiak (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Marek Piechowiak,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Publisher name (outside publisher list) Biuro Trybunału Konstytucyjnego
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN9788387515614
Issue year2012
Pages494
Languagepl polski
File
Dobro-wspolne-jako-fundament-do-dorobku.pdf of 14-09-2015
101.8 KB
Dobro-wspolne-jako-fundament-polskiego-porzadku-Piechowiak-M.pdf of 14-09-2015
3.91 MB
Score (nominal)20
Citation count*78 (2021-03-02)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8604
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8604
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?