Risk taking and personality versus perceived happiness

Chudecka Katrzyna

Abstract

Problemem badawczym podjętym w tej pracy była analiza współzależności między skłonnością do podejmowania ryzyka, cechami osobowości a poczuciem szczęścia. W badaniu wzięło udział 71 osób, pracowników sklepów jednej z marek odzieżowych. Wiek badanych wahał się od 19 do 28 lat. Ponad połowa badanych miała wykształcenie średnie (52,1%), z kolei 47,9% - wykształcenie wyższe. W celu zbadania skłonności do podejmowania ryzyka posłużono się Wieloczynnikową Skalą Zachowań Ryzykownych (WSZ-R), cech osobowości – Kwestionariuszem Osobowości NEO-FFI, natomiast pomiaru poczucia szczęścia dokonano za pomocą Skali Doświadczania Szczęścia (SDS). Uzyskane wyniki wskazują, że istotnymi statystycznie predyktorami poczucia szczęścia są: skłonność do ryzyka fizycznego, skłonność do ryzyka etycznego, poziom sumienności oraz ekstrawersji. Im wyższa skłonność do ryzyka etycznego, tym mniejsze poczucie szczęścia. Z kolei im wyższa skłonność do ryzyka fizycznego, wyższy poziom sumienności oraz ekstrawersji, tym większe poczucie szczęścia. Natomiast istotnymi statystycznie korelatami poczucia szczęścia są wszystkie wymiary osobowości z czego najsilniejszym pozostaje neurotyczność, a także trzy typy zachowań ryzykownych: ryzyko fizyczne, etyczne oraz finansowe. Ujemnymi korelatami poczucia szczęścia są podejmowanie zachowań ryzykownych etycznie oraz poziom neurotyczności. Pozostałe wymienione korelaty poczucia szczęścia wchodziły w dodatnie związki z poczuciem szczęścia. Analiza związku cech osobowości ze skłonnością do ryzyka ujawniła szereg istotnych statystycznie zależności. Predyktorami ogólnej skłonności do ryzyka są: ugodowość oraz otwartość na doświadczenie, skłonności do ryzyka fizycznego – poziom ekstrawersji; skłonności do ryzyka społecznego – otwartość na doświadczenie i ugodowość; skłonności do ryzyka etycznego – neurotyczność oraz ugodowość; skłonności do ryzyka finansowego – neurotyczność. Otrzymane wyniki potwierdzają ustalenia innych badaczy mówiące, że wybrane cechy osobowości oraz skłonność do ryzyka mają związek z poczuciem szczęścia a także, że nasilenie cech osobowości współwystępuje z podejmowaniem zachowań ryzykownych.
Rodzaj dyplomu Praca magisterska
Autor Chudecka Katrzyna Wydział Psychologii Chudecka Katrzyna
- Wydział Psychologii
Tytuł w języku polskim Podejmowanie ryzyka oraz osobowość a poczucie szczęścia
Promotor Anna Siwy-Hudowska Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych Anna Siwy-Hudowska
- Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
Jednostka dyplomująca Wydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka prowadząca Wydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Język pl polski
Status pracy Obroniona
Data (rok) wydania 2014
Paginacja 64
Recenzenci Magdalena Marszał-Wiśniewska Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych Magdalena Marszał-Wiśniewska
- Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
Słowa kluczowe w języku polskim Skłonność do ryzyka, Cechy osobowości, Wielka Piątka, Poczucie szczęścia


Powrót