Postrzeganie marek leków OTC w kontekście miejsca sprzedaży

Maria Ahmad

Abstract

Celem przeprowadzonego przeze mnie badania było wykazanie czy, i jeśli tak to jak, poszczególne konteksty sprzedaży wpływają na postrzeganie wybranych marek leków OTC. Badanie zostało przeprowadzone na zrandomizowanej grupie badawczej w trzech różnych miejscach sprzedaży: aptece, drogerii i hipermarkecie, a pytania zawarte w ankiecie odnosiły się głównie do afektu, preferencji oraz postrzeganej jakości i ceny badanych produktów. Przeprowadzone wieloczynnikowe analizy wariancji wykazały istotne różnice pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży, a także markami, pokazały również jaki wpływ na poszczególne czynniki ma interakcja obu tych zmiennych.
Rodzaj dyplomu Praca magisterska
Autor Maria Ahmad Wydział Psychologii Maria Ahmad
- Wydział Psychologii
Promotor Andrzej Falkowski Instytut Psychologii Ekonomicznej Andrzej Falkowski
- Instytut Psychologii Ekonomicznej
Jednostka dyplomująca Wydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka prowadząca Wydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Język pl polski
Status pracy Obroniona
Data (rok) wydania 2001
Paginacja 32
Recenzenci Robert Mackiewicz Katedra Psychologii Marketingu Robert Mackiewicz
- Katedra Psychologii Marketingu
Słowa kluczowe w języku polskim Kontekst, Afekt, Marka


Powrót