Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Tadeusz Gałkowski

Tadeusz Gałkowski, prof. dr hab.

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Urodzony 4 kwietnia 1936 roku w Częstochowie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego 1 1952 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 1957 roku uzyskując dyplom magistra psychologii. Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Lublinie w 1956 roku w Poradni Foniatrycznej ,zajmującej się diagnozowaniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami mowy i słuchu. Od lipca 1958 rozpoczął pracę w Ośrodku Foniatrycznym przy Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie , pracując pod kierunkiem prof. Aleksandry Mitrinowicz-Modrzejewskiej. Od roku 1964 do 1974 był konsultantem psychologicznym w projekcie badawczym realizowanym w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach współpracy polsko-amerykańskiej, dotyczącym wczesnej opieki nad małym dzieckiem głuchym. Zdobyte doświadczenia z zakresu tej problematyki posłużyły do przygotowania pod kierunkiem doc. Lidii Geppertowej pracy doktorskiej, którą obronil w 1969 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1959-1067 pracował kolejno w Stołecznej Poradni Zdrowia Psychicznego, w Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie, w Sanatorium Rehabilitacji Chirurgii Dziecięcej w Konstancinie. Badania diagnostyczne oraz obserwacje kliniczne dzieci z rozległymi zaburzeniami rozwojowymi, posłużyły do przygotowania kilkunastu prac opublikowanych w takich czasopismach międzynarodowych jak Folia Phoniatrica, Psychotherapy and Psychosomatics, Acta Paedopsychiatrica, Developmental Medicine and Child Neurology i innych. W 1966 uzyskał z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej półroczne stypendium w celu bliższego zapoznania się z nowymi zasadami i metodami rehabilitacji dzieci i młodzieży z poważnymi dysfunkcjami rozwojowymi, Odbył staże w prestiżowych ośrodkach zajmujących tą problematyką we Francji, Włoszech, Szwajcarii i Austrii. W październiku 1968 roku rozpoczął karierę akademicką znajdując zatrudnienie w Katedrze psychologii Akademii Teologii Katolickiej, późniejszym Uniwersytecie im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 1969 opublikował pierwsze wydanie przygotowanej przez siebie monografii pt. „:Dzieci specjalnej troski. Psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo”, Warszawa, Wiedza Powszechna. Zawarł w niej uzyskane przez siebie wyniki badań i obserwacji zebrane zarówno podczas pracy w placówkach zdrowia , w trakcie staży zagranicznych oraz wykorzystując spostrzeżenia zebrane w czasie staży w placówkach zagranicznych dla dzieci niepełnosprawnych. W 1973 roku uzyskał możliwość rocznego zatrudnienia w Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) w Montrouge pod Paryżem. Pobyt ten zaowocował opublikowaniem dwóch prac naukowych w czasopismach francuskich (Revue de Neuropsychiatrie Infantile oraz Reeducation Ortophonique).

W czerwcu 1974 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne Tadeusza Gałkowskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Recenzentami byli prof. Aleksandra Mitrinowicz-Modrzejewska, prof. Jan Konopnicki w UJ. oraz prof. Eugeniusz Geblewicz z Akademii Wychowania Fizycznego J. w Warszawie. W Instytucie Psychologii Wydziału Psychologii UMCS Tadeusz Gałkowski pełnił funkcje wicedyrektora. Wielu blisko z nim współpracujących asystentów, uzyskało w latach 1975-1985 stopień doktora. W tym czasie też w okresie urlopu zdrowotnego doc. Marcelego Klimkowskiego był odpowiedzialny za zorganizowanie uroczystego nadania tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Tomaszewskiemu.

W 1983 roku uzyskał tytuł profesora i przeniósł się na Uniwersytet Warszawski. Utworzył tu najpierw pracownię , potem katedrę psychologii rehabilitacyjnej na Wydziale Psychologii. W tym samym czasie związał się z Akademią Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, gdzie na Wydziale Rehabilitacji kierował Pracownią Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Rehabilitacyjnej, a w latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy międzynarodowej.

Od lipca 2005 do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Neurorehabilitacji Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002726/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page