Baza wiedzy: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tadeusz Gałkowski

prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Urodzony 4 kwietnia 1936 roku w Częstochowie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego 1 1952 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 1957 roku uzyskując dyplom magistra psychologii. Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Lublinie w 1956 roku w Poradni Foniatrycznej ,zajmującej się diagnozowaniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami mowy i słuchu. Od lipca 1958 rozpoczął pracę w Ośrodku Foniatrycznym przy Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie , pracując pod kierunkiem prof. Aleksandry Mitrinowicz-Modrzejewskiej. Od roku 1964 do 1974 był konsultantem psychologicznym w projekcie badawczym realizowanym w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach współpracy polsko-amerykańskiej, dotyczącym wczesnej opieki nad małym dzieckiem głuchym. Zdobyte doświadczenia z zakresu tej problematyki posłużyły do przygotowania pod kierunkiem doc. Lidii Geppertowej pracy doktorskiej, którą obronil w 1969 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1959-1067 pracował kolejno w Stołecznej Poradni Zdrowia Psychicznego, w Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie, w Sanatorium Rehabilitacji Chirurgii Dziecięcej w Konstancinie. Badania diagnostyczne oraz obserwacje kliniczne dzieci z rozległymi zaburzeniami rozwojowymi, posłużyły do przygotowania kilkunastu prac opublikowanych w takich czasopismach międzynarodowych jak Folia Phoniatrica, Psychotherapy and Psychosomatics, Acta Paedopsychiatrica, Developmental Medicine and Child Neurology i innych. W 1966 uzyskał z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej półroczne stypendium w celu bliższego zapoznania się z nowymi zasadami i metodami rehabilitacji dzieci i młodzieży z poważnymi dysfunkcjami rozwojowymi, Odbył staże w prestiżowych ośrodkach zajmujących tą problematyką we Francji, Włoszech, Szwajcarii i Austrii. W październiku 1968 roku rozpoczął karierę akademicką znajdując zatrudnienie w Katedrze psychologii Akademii Teologii Katolickiej, późniejszym Uniwersytecie im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 1969 opublikował pierwsze wydanie przygotowanej przez siebie monografii pt. „:Dzieci specjalnej troski. Psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo”, Warszawa, Wiedza Powszechna. Zawarł w niej uzyskane przez siebie wyniki badań i obserwacji zebrane zarówno podczas pracy w placówkach zdrowia , w trakcie staży zagranicznych oraz wykorzystując spostrzeżenia zebrane w czasie staży w placówkach zagranicznych dla dzieci niepełnosprawnych. W 1973 roku uzyskał możliwość rocznego zatrudnienia w Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) w Montrouge pod Paryżem. Pobyt ten zaowocował opublikowaniem dwóch prac naukowych w czasopismach francuskich (Revue de Neuropsychiatrie Infantile oraz Reeducation Ortophonique).

W czerwcu 1974 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne Tadeusza Gałkowskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Recenzentami byli prof. Aleksandra Mitrinowicz-Modrzejewska, prof. Jan Konopnicki w UJ. oraz prof. Eugeniusz Geblewicz z Akademii Wychowania Fizycznego J. w Warszawie. W Instytucie Psychologii Wydziału Psychologii UMCS Tadeusz Gałkowski pełnił funkcje wicedyrektora. Wielu blisko z nim współpracujących asystentów, uzyskało w latach 1975-1985 stopień doktora. W tym czasie też w okresie urlopu zdrowotnego doc. Marcelego Klimkowskiego był odpowiedzialny za zorganizowanie uroczystego nadania tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Tomaszewskiemu.

W 1983 roku uzyskał tytuł profesora i przeniósł się na Uniwersytet Warszawski. Utworzył tu najpierw pracownię , potem katedrę psychologii rehabilitacyjnej na Wydziale Psychologii. W tym samym czasie związał się z Akademią Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, gdzie na Wydziale Rehabilitacji kierował Pracownią Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Rehabilitacyjnej, a w latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy międzynarodowej.

Od lipca 2005 do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Neurorehabilitacji Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 


Jednolity identyfikator zasobu
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002726/

* Podane wartości indeksu Hirschaotwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopusotwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony